Kompleksowe zarządzanie produkcją z indywidualnymi funkcjami

Nowoczesne i dedykowane rozwiązania

Wizja.MRP jest modułem zintegrowanego rozwiązania Wizja.ERP. Może spełniać indywidualne wymagania klientów, posiada szerokie możliwości dostosowania. Pozwala na pełną kontrolę procesu produkcji od zamówień po wysyłkę produktów. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom przyśpiesza i ułatwia obsługę pracownikom najtrudniejszych obszarów.

Funkcjonalności modułu Wizja.MRP posiadają wiele przydatnych elementów

Zarządzanie produkcją
 • obieg dokumentów związany z rejestracją obróbki obcej: wydanie do obróbki obcej, przyjęcie z obróbki obcej, rozliczenie związane z przyjęciem faktury z obróbki,

 • raporty: analizy kosztów rzeczywistych, odchyleń zużycia surowców od normy, robót w toku, analiza robocizny w stosunku do normatywu,

 • rejestracja zużycia surowców za pomocą dokumentów RW, ZW z możliwością zużycia surowców nie uwzględnionych w recepturze,

 • naliczanie rzeczywistego kosztu wytworzenia na podstawie zużycia materiałów, wykonanej robocizny i rozliczonych usług obcych,

 • monitorowanie odchyleń od normatywnego zużycia materiałów (przy wyłączeniu materiałów pośrednich),

 • rejestracja kart pracy (manualna lub automatyczna podczas tworzenia dokumentu PW),

 • zlecenia produkcyjne na wyroby, półfabrykaty i instalację wyrobów gotowych,

 • spływ wyrobów gotowych na magazyn za pomocą dokumentów PW.
Rejestracja zamówień
 • planowanie zamówień do dostawców wg przykładowych mechanizmów:
  • I mechanizm - planowanie z uwzględnieniem planów zużycia surowców, stanów magazynowych, robót w toku, zamówień w toku zgodnie z indywidualnym algorytmem, zdefiniowanym czas dostawy;
  • II mechanizm - zamówienia na każde zlecenie (wyrób + podrzędne półfabrykaty) wykonywane osobno, system uwzględnia przy tym planowane zużycie, stany magazynowe, zamówienia w toku, roboty w toku, zdefiniowany czas dostawy, minimalną ilość jaka może być zamówiona,

 • zapotrzebowania wewnętrzne - mające wpływ na planowanie zamówień, tworzone z uwzględnieniem planów zużycia surowców,

 • zamówienia w toku (realizacja dokumentem PZ),

 • zamówienia międzymagazynowe,

 • zamówienia od odbiorców,

 • zamówienia do dostawców.
Receptury produktów
 • kalkulowanie kosztów wytworzenia wyrobów / półfabrykatów na podstawie aktualnych cen zakupu surowców, stawek robocizny i aktualnych cen usług zewnętrznych metodą doliczeniową (narzuty definiowane w okresach czasu),

 • kartoteka wydziałów produkcyjnych z przyporządkowaniem pracowników oraz stawki normatywne definiowane dla okresów czasów,

 • dowolna struktura wyrobów na wielu poziomach (wyrób, półfabrykat, surowiec),

 • możliwość podpinania plików z dokumentacją techniczną do receptur,

 • definicja materiałów bezpośrednich,

 • robocizna bezpośrednia w formie ogólnej (wydział, czas, wartość),

 • robocizna bezpośrednia w formie rozszerzonej (etapy produkcji),

 • obieg dokumentów związanych z zatwierdzaniem kalkulacji,

 • definicja obróbki obcej, kartoteka obróbek obcych,

 • możliwość definiowania alternatyw dla materiałów, robocizny i obróbki obcej,

 • możliwość zdefiniowania materiałów pomocniczych dla których wydania wykonywane są pośrednio na wydział produkcyjny,

 • karty technologiczne,

 • wydruki karty technologicznej, zestawień norm czasowych, analiz wykorzystania surowca.
Wprowadzenie planów i kosztów
 • dyspozycje produkcyjne - zlecenia przez dział sprzedaży wyprodukowania wyrobów uwzględnionych w PS (lub nie) w określonym terminie na rzecz jakiegoś klienta,

 • plany zużycia surowców, potrzeb personalnych na wydziałach, zamówień na usługi obce,

 • plany operacyjne ­ krótkoterminowe plany, służące bieżącej organizacji produkcji,

 • plany produkcji wyrobów gotowych (na podstawie PS + stany magazynowe),

 • plany robocze - służące do symulacji,

 • plany produkcji półfabrykatów,

 • plany sprzedaży,

 • raportowanie realizacji poszczególnych planów.
360 tys.+ tys.+

Wykonanych kalkulacji

635 tys.+ tys.+

Zleceń produkcji

790 tys.+ tys.+

Wprowadzonych zamówień

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03